เกี่ยวกับคณะ
ชื่อคณะวิชา : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี                              (Faculty of Sports and Health Science Institute of Physical   Education   Udonthani Campus) 

ชื่อสถานศึกษา :  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
                             (Institute of Physical Education Udonthani)   

          ต้นสังกัด :        สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
          ที่อยู่ :              เลขที่ ๓๘๐  ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง 
                                จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๐๐๐ ( ด้านหลังสถาบัน)

          หมายเลขโทรศัพท์ : ๐๔๒-๒๒๒๙๐๐        หมายเลขโทรสาร : ๐๔๒-๒๒๒๕๙๓
          สีประจำสถาบัน : สีแสด
          ตราสัญลักษณ์ :ช้าง ๓ เศียร คล้องห่วง ๓ ห่วง  (ห่วงเขียว  ขาว  เหลือง)
             พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรให้จัดตั้งสถาบันการพลศึกษา จึงโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นได้โดยคำแนะนำยินยอมของรัฐสภา มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑  บททั่วไป มาตรา ๗ ให้สถาบันการพลศึกษาเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ และบุคลากรในด้านที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ การให้บริการชุมชน การใช้และการพัฒนาเทคโนโลยี เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถทางการกีฬา นันทนาการ และบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย รวมถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นคณะภาควิชาหรือสาขาวิชา ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตอุดรธานี จึงเป็นองค์กรหนึ่งของสถาบันการพลศึกษา1 ความคิดเห็น: